Als er storm komt in je huwelijk

Jij zucht heel diep misschien. Storm in je huwelijk? Geen zin om dat te lezen! Van stormen hebben wíj geen last… Alles prima hier! Mag ik je aanmoedigen om toch door te lezen? Héél veel mensen ervaren in hun huwelijk tornado’s of zomerstormpjes. Misschien niet nu, maar volgend jaar wel. Misschien niet jij, maar je vriendin wel. Net als ik, weet je dan misschien niet wat je moet zeggen of hoe je kan helpen. Laten we daarom de Bijbel open doen en zoeken naar wat de Heere ons wil leren over stormen in ons huwelijk.

Ik zie mezelf nog staan, voorover gebogen bij de strijkplank. Een uitpuilende wasmand stond voor me op het aanrecht en een peuter kletste honderduit op de achtergrond. Maar in plaats van genieten van haar gezelschap kon ik me alleen maar heel verdrietig voelen. Ons huwelijk, ooit zo mooi begonnen, leek niet meer dan de zakdoek die verfrommeld en in elkaar gedraaid bovenop de berg wasgoed lag. Geen strijkbout die dat glad zou krijgen. Wat was er gebeurd met de grote dromen en beste bedoelingen waarmee we maar een paar jaar eerder begonnen waren? Wat was er over van het vertrouwen in elkaar en de hulp van de Heere waarmee ons huwelijk op die snikhete zomerdag gesloten was? Onwetend waren we niet. We wisten dat er gewerkt moest worden aan ons huwelijk. En dat deden we, soms. Maar toch lagen hier de scherven. Ik kon ze letterlijk voelen wegen als een steen op mijn maag. En steeds weer drong de gedachte zich aan me op: Waar is God, op Wien gij bouwdet, en aan Wien g’ uw zaak vertrouwdet?

Hoe kan het dat een huwelijk van twee mensen die vol goede bedoelingen, vol liefde en vertrouwen elkaar hun ja-woord gaven, toch beschadigd raakt? En is er hoop? Waar is hoop te vinden?

Het begon zo volmaakt in het Paradijs, waar God Zelf het huwelijk bedacht en insteldeOok de satan zag hoe de wereld steeds verder vorm kreeg en de glorie van God vermeerderde tijdens de zes scheppingsdagen. Tenslotte zag hij met ontzag en woede hoe Adam en Eva in volle veiligheid, liefde en vrede samen leefden tot eer van de Heere. Hij opende de aanval op God, via de mens, gericht op het huwelijk. Eva zondigde eerst en verleidde ook Adam, haar man tot zonde. Vrede werd angst, liefde werd egoïsme, veiligheid werd schaamte. Een keuze met verstrekkende gevolgen. De Heere is op het diepst gekrenkt door de ongehoorzaamheid van mensen, die door Hem zijn gemaakt en tot Zijn eer mochten leven.

Geestelijke strijd

Sinds de val van Adam en Eva in het paradijs heeft het huwelijk altijd in de frontlinies gelegen van de geestelijke strijd. Niet voor niets beschrijft Paulus de geestelijke wapenrusting in Efeze 6 direct volgend op zijn opdrachten voor het huwelijk in Efeze 5. Hij voegt eraan toe: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Ef. 6:12).

Ik had geen idee! Ik besefte niet dat de aanvallen die gedaan werden op ons huwelijk directe aanvallen van de boze zijn op de eer van God. We zijn soldaten in de frontlinies en we wisten het niet. Terwijl een rij vijandelijke kanonnen onze loopgraaf bedreigde staken wij de barbecue aan. Totaal onbewust van het gevaar dat we liepen. En toen we in de verte kanongebulder hoorden, toen er wolkjes aan de horizon verschenen, hadden we geen idee waar het vandaan kwam of hoe we ons moesten verdedigen. Bij het inzetten van de aanval deden we een schamelijke poging om ons te verdedigen. Met praten, smeken, dreigen, beloven, een beetje manipuleren zelfs. Maar daarmee kwamen we er niet.

Zijn wapens

Wat is het dus belangrijk dat we de wapens van de duivel herkennen! A. J. Köstenberger beschrijft in zijn boek God, huwelijk en gezin, het Bijbels fundament bijvoorbeeld de volgende wapens die gebruikt worden om huwelijken te beschadigen:

  • Hij zorgt ervoor dat de man er niet voor kiest zijn vrouw lief te hebben of dat de vrouw er niet voor kiest haar man te respecteren (Efeze 5:33)
  • Hij maakt ons boos op elkaar maar zorgt ervoor dat we dat niet oplossen of uitpraten maar erop gaan broeden (Efeze 4:26, 27)
  • Hij zorgt ervoor dat we ieder super druk zijn met ons eigen leven waardoor we de verbinding met elkaar verliezen
  • Hij zorgt voor seksuele prikkels om ons te verleiden tot zonden die ons huwelijk kapot maken.

Gods wapens

Wat moet je ermee dat je weet dat je in je huwelijk in die loopgraaf ligt? Dat de duivel je huwelijk steeds als doel heeft om zijn wapens op te richten, om Gods eer te schaden? Hoe kunnen we voorbereid zijn op zijn aanvallen? Er zijn veel dagelijkse, belangrijke manieren om ons huwelijk te koesteren.  Het antwoord op de geestelijke strijd geeft de Heere Jezus Zelf als Hij, tijdens Zijn worstelingen in de hof van Gethsemané Zijn discipelen onderwijst met de woorden: ‘Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’ (Matth. 26: 41). Ook de discipelen lagen in de loopgraven en ook zij wisten het niet. Ze waren nog totaal onwetend van de beproeving die kort daarna zou volgen, maar ze worden door hun Meester opgeroepen om te waken en te bidden.

Moeilijk? Vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild, zegt de dichter van Psalm 115 drie keer achter elkaar. Waak. Bid. Vertrouw. Vraag de Heere dagelijks om te waken over je hart, over je man, jullie huwelijk en je gezin. Als je bidt in je persoonlijke stille tijd of samen met je man, vraag dan steeds of de Heere jullie Hulp en Schild wil zijn tegen de aanvallen van de vijand. Of Hij Zijn engelen wil bevelen om jullie huwelijk op handen te dragen zodat je je voet aan geen steen stoot (Psalm 91). Of Hij jullie Bewaarder wil zijn, jullie Schaduw aan je rechterhand. Of Hij jullie huwelijk wil bewaren voor het kwade, ja, je ziel wil bewaren (Ps. 121). Denk je dat je huwelijk geen gevaar loopt? Paulus zegt: Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle (1 Kor. 10:12). Want al zie je die aanvallen niet aankomen, of al zit je er middenin, waakt en bidt, strijdt in het gebed en verslap niet. Het volk van Israel was moedeloos toen ze Farao en zijn legermacht, maar hij kreeg als antwoord: ‘De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn.’ (Ex. 14:14)

Overwinning

Waar is dan de hoop, als je midden in zo’n zware storm in je huwelijk terecht bent gekomen en de eenzaamheid je lijkt te overweldigen? Bij een echte huwelijksstorm heb je professionele hulp nodig om de weg naar elkaar weer terug te leren vinden. Je bent niet de enige. En er is hoop! Het lijkt of Satan veel succes heeft en dat zijn rijk gevestigd is op aarde. Maar wij weten dat hij niet het laatste woord heeft! De Heere Jezus, Gods eniggeboren Zoon, kwam naar deze aarde om mens te worden, om de schuld te verzoenen door het offer van Zijn leven aan het kruis van Golgotha. Hij stond op uit de dood! Hij leeft! Hij voer ten hemel op vol eer. Gods wagens boven ’t luchtig zwerk, zijn tien- en tienmaal duizend sterk. (Ps. 68: 9 ber.) Hij regeert en triomfeert over de duivel en zijn aanvallen. De stormen in ons huwelijk zijn het gevolg van onze zonden en de stuiptrekkingen van de boze, die overwonnen is. Hij, die op de paasmorgen liet zien dat Hij de Sterkste is, is machtig meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken (Ef. 3:20). Paulus lijkt naar woorden te zoeken om deze rijkdom te beschrijven. Machtig, méér dan overvloediglijk. Wat is dat bemoedigend! Zelfs als jij geen hoop ziet voor je huwelijk, is er altijd hoop in Hem.

Hij is Dezelfde Die zegt: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matth. 11:28). Als het lijkt of je huwelijk, je geluk, je zekerheid onder je voeten afbrokkelt blijven Zijn woorden waar. Vlucht met je verdriet, met al je zonden naar het kruis. Klamp je vast aan Hem, keer je naar Hem toe, Wiens woorden ja en amen zijn.

Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. (Jes. 41: 10)

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

5 comments

Geef een reactie