Wat doet eindtijdnieuws met jou?

Misschien kwam jouw kind er ook wel mee thuis uit school: ‘Mama, is het waar dat de Heere Jezus bijna terugkomt?’ De laatste weken duiken er weer steeds meer berichten op over de eindtijd. Aan het einde van deze week zou het zover zijn. Want op 23 september zou het teken dat Johannes op Patmos zag en dat wij kunnen lezen in Openbaring 12 te zien zijn in de sterren. Wat doet dat met jou?

De vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren, baart een kind. De Koningsplaneet Jupiter komt aanstaande zaterdag uit het sterrenbeeld Maagd, waar hij 42 weken ter hoogte van haar baarmoeder heeft rondgecirkeld. Dit alles is een unieke constellatie die zo lang de wereld bestaat nooit eerder is voorgekomen. De wederkomst van de Heere Jezus zou net als Zijn eerste komst op aarde in de sterren vastliggen en voorzegd zijn.

Als de bazuinen klinken

Nu is het aan het einde van deze week óók het Feest van het Bazuingeklank. Een dag die door God Zelf werd ingesteld in Leviticus 23:23-25 als een dag van verootmoediging en gebed. Van deze dag wordt door de joden al eeuwen jaarlijks gezegd dat ‘van die dag en het uur daarvan niemand weet dan God alleen’, omdat de feestdag pas begint als de maan gezien wordt in Jeruzalem. Als het bij het opgaan van de maan bewolkt is, begint het pas uren later, of de volgende dag. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar op de joodse kalender. Een dag van gedachtenis en inkeer. Als twee getuigen in Jeruzalem de nieuwe maan gezien hebben wordt de bazuin geblazen werd. ‘Let op! Het oordeel komt!’

Zou het zo kunnen zijn dat de Heere Jezus juist op deze dag terugkomt? Hij stierf en stond op uit de dood in de dagen rond het joodse Pascha en gaf daarmee aan dit feest een nieuwe betekenis waarbij de offerdienst vervuld werd. Hij kwam op het joodse Pinksterfeest, het feest der eerstelingen van de nieuwe oogst, met de uitstorting van Zijn Heilige Geest. En welke joodse feestdag zou meer passend zijn voor Zijn terugkeer op de wolken dan de dag van het Bazuingeklank? Staat er niet geschreven:

Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. (1 Kor. 15: 52)

en ook:

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve (Matth. 24: 30, 31).

Zouden de zes bazuinen van oordelen uit Openbaringen 8-10 al geklonken hebben? Zou de laatste bazuin deze week gaan klinken, op het Feest van het Bazuingeklank?

Wijsheid van mensen

Wij weten het niet! We zijn maar mensen en we kunnen niet bevatten wat God van eeuwigheid heeft bedacht. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God (1 Kor. 2:19). We denken soms dat we de antwoorden op Gods verborgenheden kunnen beredeneren. Maar we weten het niet. Wat we wél weten is wat de Heere van ons vraagt. De Heere Jezus zei Zelf over de voleinding van de wereld:

Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen (Matth. 24: 42-44).

Dat niemand die dag en het uur met zekerheid weet te voorspellen maakt volgens de Bijbelverklaring van Matthew Henry degenen die waakzaam zijn nog waakzamer, maar degenen die zorgeloos zijn nog zorgelozer. Herken je dat gevoel? Er zijn al zó vaak voorspellingen gedaan over het tijdstip van de wederkomst. We leven al bijna 2000 jaar na Christus’ hemelvaart. Moeten we er dan nu elke dag op wachten dat Hij terug zal komen? En… omdat er Zijn komst voorspeld wordt en de Heere Jezus gezegd heeft dat Hij zal komen als een dief in de nacht, betekent dat in elk geval dat het nog niet deze week zal zijn. Een zucht van verlichting. Daar hoeven we ons geen zorgen meer om te maken.

Als je denkt aan de realiteit van de wederkomst van Christus, wat voel je dan? Voel je angst of verlangen? Denk je er liever niet over na of verwacht je hem met blijdschap?

Wijsheid van God

Als je leeft in zorgeloosheid, of in zorgeloze angst, zegt de Heere Jezus in Mattheüs 24:39, zal de wederkomst of het moment van je sterven je overvallen zoals de zondvloed de mensen overviel die niet in de ark waren. En dat terwijl Noach 120 jaar had staan bouwen en preken! Ze hadden het gezien, maar ze wilden niet geloven.

Wat dan? Hoe kunnen we bereid zijn op de dag van de Heere? Dit, lieve mensen, is het hart van het Evangelie. Dit is de wijsheid van God, waar Paulus over spreekt. Er is vergeving van zonden, door Jezus Christus en Die gekruisigd. Joden wereldwijd gaan nog altijd op de dag van het Bazuingeklank naar het water. Ze dragen stenen in hun zakken die hun zondelast symboliseert. Ze gooien die stenen in het water terwijl het Schriftgedeelte uit Micha 7 wordt gelezen:

Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

Er is genade!

Wat moet je doen, als je in angst leeft om God te ontmoeten? In Klaagliederen 3 lezen we het antwoord van Jeremia, middenin de uitvoering van het oordeel van de ballingschap:

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende: Wij hebben overtreden, en wij zijn wederspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard.

Zolang Christus nog niet is terug gekomen, is er genadetijd. Ook dáárvan spreekt Jeremia temidden van de verwoestingen, terwijl alles verloren lijkt:

Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd, en den HEERE, hun God, vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God! Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israëls heil! (Jeremia 3: 21-23)

 

Zekerheid

Wie durft die dag te verwachten met de hoop dat het misschien goed ligt tussen God en zijn ziel? Er zullen er zijn die zullen roepen: ‘Bergen val op ons en heuvelen bedek ons! (Luk. 23:30) Wie zal het hemels Jeruzalem binnengaan die bezig was zich te bekeren? Niemand kan door Christus tot de Vader geleid worden dan wiens zonden vergeven zijn, weggewassen door het bloed van de Heere Jezus, weggedaan in de diepte der zee. Het Evangelie van Christus de Gekruisigde biedt zekerheid!

Calvijn zegt: “Vergeving van zonden wordt geleerd door het Woord en de Geest en de belofte dat ieder die de gekruisigde Christus ziet zalig zál worden. Dat geeft vrede in het hart.” Bestudeer de Bijbel. Lees en leer over wie de Heere is en wie wij mensen zijn geworden. Belijd je zonden en zie op Hem, de lijdende Middelaar, Die om onze overtredingen werd verwond, om onze ongerechtigheden werd verbrijzeld. De straf was op Hem om ons genezing te geven!

Het is volbracht

Dan mag door genade die onvoorstelbare ruiling plaatsvinden: ‘Hij mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid. Het wordt zo bijzonder verwoord in het Avondmaalsformulier:

 • Hij werd vastgebonden, opdat Hij ons zou ontbinden;
 • Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden;
 • Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht (de rechtbank) van God zouden worden vrijgesproken;
 • Hij liet Zijn gezegend lichaam aan het kruis vastnagelen, opdat Hij onze zonden daaraan zou hechten;
 • Hij heeft daarmee onze vervloeking op Zichzelf geladen, opdat Hij ons met Zijn zegening vervullen zou;
 • Hij heeft Zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het kruis, toen Hij riep met luider stem: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Opdat wij tot God zouden genomen, en nooit meer van Hem verlaten worden;

Hij sprak: ‘Het is volbracht’. Wij weten dit, wat Jeremia nog maar van verre kon zien, middenin zijn klaagzang over de ellende van de wegvoering naar Babel:

Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen; Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt. (Klaagliederen 3: 21-25)

 

Hoe zal Hij ons vinden?

Komt de Heere Jezus vrijdag of zaterdag terug? Ja, dat kan. Het kan ook vandaag zijn. Of volgende week woensdag. Wij weten het niet. Het gaat erom of we met de geloofsbelijdenis (artikel 37) kunnen zeggen: ‘Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Christus Jezus onze Heere’. Dat zijn ook de woorden van Petrus:

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede (2 Petrus 3: 13 , 14)

Hoe zal Hij ons vinden als Hij komt? Slapend? Etend, drinkend en vrolijk? Werkend voor de spijze die vergaat? Of verwachten we Hem?

Van Luther is de uitspraak bekend: “Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.” Dat is wat de Heere Jezus bedoelt als Hij in Mattheüs 24 afsluit met de vraag:

Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Hij geeft meteen het antwoord: Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.

Christus verwachten is niet naar de hemel staren op een bepaalde dag waarop Hij misschien zal terugkomen. Christus verwachten is elke dag getrouw doen wat onze opdracht is. Getrouw ons werk doen, nog niet zonder zonde, maar wetend dat Hij de Getrouwe is en blijft. Dus is mijn taak deze week en totdat Hij komt?

 • Getrouw moeder zijn;
 • Getrouw de badkamer poetsen en de was ophangen;
 • Getrouw onze kinderen verzorgen, opvoeden en liefhebben, mijn man steunen en liefhebben, mijn naaste dienen en liefhebben;
 • En getrouw Zijn lof verkondigen.

Wat een rijkdom ligt er in die eerste paar woorden van Romeinen 8: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn. Dat maakt dat je hart gaat zingen: ‘Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. Want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie. U, Die de Alfa en de Omega bent, de Eerste en de Laatste, Die is, Die was en Die komen zal!’

 

 

Hier vind je informatie over het Feest van het Bazuingeklank.

Wil je met de kinderen nadenken over het Feest van het Bazuingeklank en de betekenis voor ons? Hier vind je een uitwerkt voorstel voor een gezinsmoment.

 

 

 

 

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

6 comments

 1. Ariëtte says:

  Ik heb je artikel geprint en van het weekend eens op m’n gemak doorgelezen. Mooi, indringend en evenwichtig wat je schrijft!
  Bij het lezen hierover besef ik altijd weer hoe veel ik bezig ben met dingen die er eigenlijk helemaal niet toe doen in het licht van de eeuwigheid…
  Zegen gewenst voor jou en jullie gezin!

 2. Maaike says:

  Dag Elise
  Wat geniet ik altijd van je blog, super opbouwend & herkenbaar. Nu ook! Ik hoorde hier ook van en dachtverover na.
  Wat gaaf dat de Heer Jezus Die ons zo liefheeft en wij Hem, spoedig zal komen! We mogen voor de eeuwigheid leven. Zo mag ons leven altijd ingericht zijn. Hij mag onze focus hebben. En door Hem verlangen we naar Zijn komst!
  Ik heb een broeder die veel over de eindtijd weet geraadpleegd omtrent dit 23-09-gebeuren. https://www.dirkvangenderen.nl/2017/08/18/het-is-bijna-23-september-2017-en-dan/
  Vond ik heel helder.

Geef een reactie